IX 3311 CE dan IX 3564 CE


----------------------
IX3311CE
----------------------
pin1  =POWER
pin2  =SCL
pin3  =SDA
pin4  =S-VOL
pin5  =EXIT BUS
pin6  =AV S-MUTE
pin7  =KEY IN
pin8  =PROTECT IN
pin9  =GND-VSSC/P
pin10 =POWER LED
pin11 =ST-BY LED
pin12 =GND-VSSA
pin13 =SECAM PLL
pin14 =VP2[8V]
pin15 =DEC DIG
pin16 =PH2 LF
pin17 =PH1 LF
pin18 =GND3
pin19 =DEC BG
pin20 =AVL
pin21 =VERT DRV A
pin22 =VERT DRV B
pin23 =IF IN1
pin24 =IF IN2
pin25 =VSC
pin26 =VERT IREF
pin27 =RF AGC OUT
pin28 =I-OUT[AUDIO DE-EMPHASIS]
pin29 =DEC S-DEM
pin30 =GND2
pin31 =SND PLL
pin32 =RE-OUT
pin33 =H DRV OUT
pin34 =FBin/SCP OUT
pin35 =ext AUDIO IN
pin36 =EHT
pin37 =PLL IF
pin38 =IF VIDEO OUT
pin39 =VP1[8V]
pin40 =int CVBS IN
pin41 =GND1
pin42 =ext CVBS IN
pin43 =C IN
pin44 =AUDIO OUT
pin45 =BLK2
pin46 =R2 IN
pin47 =G2 IN
pin48 =B2 IN
pin49 =BCL
pin50 =I BLACK
pin51 =R OUT
pin52 =G OUT
pin53 =B OUT
pin54 =VDDA[3.3V]
pin55 =VPE[GND]
pin56 =VDDC[3.3V]
pin57 =OSC
pin58 =XTAL IN [12M]
pin59 =XTAL OUT[12M]
pin60 =RESET
pin61 =VDDP[3.3V]
pin62 =SCL[eeprom]
pin63 =SDA[eeprom]
pin64 =R/C IN
------------------------
IX 3564 CE
------------------------
pin1  =POWER /3.3V
pin2  =SCL /4.3V
pin3  =SDA /4.3V
pin4  =MUTE /3.1V
pin5  =KEY2-EXIT /3.2V
pin6  =AV S-MUTE /3.2V
pin7  =KEY1-IN /3.2V
pin8  =PROT-IN /3.2V
pin9  =VSS-GND-C/P
pin10 =POWER LED /2.8V
pin11 =.../3.2V
pin12 =VSSA-GND
pin13 =SECAM PLL /2.1V
pin14 =VP2 [8V]
pin15 =DEC-DIG /4.6V
pin16 =PH2LF /2.6V
pin17 =PH1LF /3.5V
pin18 =GND3
pin19 =DEC-BG /3.7V
pin20 =AVL /2.1V
pin21 =VDRB /0V
pin22 =VDRA /0V
pin23 =IF-IN1 /1.7V
pin24 =IF-IN2 /1.7V
pin25 =VSC /3.5V
pin26 =VERT-IREF /3.5V
pin27 =RF-AGC-OUT /1V
pin28 =AUDIO-DEEM /2.9V
pin29 =DEC S-DEM /2.1V
pin30 =GND2
pin31 =SPLL /2.1V
pin32 =AV1/AV2-REOUT
pin33 =H-DRV OUT /1.2V
pin34 =FB-IN/SC-OUT /0.4V
pin35 =EXT.AUDIO-IN /3.3V
pin36 =EHT /0.7V
pin37 =PLL IF /2.5V
pin38 =IF-VIDEO-OUT /3.6V
pin39 =VP1 [8V]
pin40 =INT.CVBS-IN /3.6V
pin41 =GND1
pin42 =EXT.CVBS-IN /3V
pin43 =C-IN /1.3V
pin44 =AUDIO-OUT /3.1V
pin45 =BLK2 /0V
pin46 =R2-IN /2.3V
pin47 =G2-IN /2.3V
pin48 =B2-IN /2.3V
pin49 =BCL /3.5V
pin50 =IBLACK /7.6V
pin51 =R-OUT /1.7V
pin52 =G-OUT /1.9V
pin53 =B-OUT /2.1V
pin54 =VDDA [3.3V]
pin55 =VPE-GND
pin56 =VDDC [3.3V]
pin57 =osc /0V
pin58 =X-TAL IN /12MHZ
pin59 =X-TAL OUT/12MHZ
pin60 =reset /0V
pin61 =vddp [3.3v]
pin62 =SCL[eeprom] /4.6V
pin63 =SDA[eeprom] /4.6V
pin64 =RC-IN /3.8V